Նշանակալից մասնակցություն


Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն Առևտրային կոոպերատիվի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն չի առաջանում, քանի որ կոոպերատիվը կառավարվում է մեկ անդամ, մեկ ձայն սկզբունքով, այն կարգավորվում է ՀՀ Օրենսդրությամբ և Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

Կազմակերպության յուրաքանաչյուր փայատեր ունի մեկ ձայնի իրավունք` անկախ ունեցած փայամասնակցության չափից: