Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ ԱԿ-ի կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորող հիմնական օրենքներ և նորմատիվ իրավական այլ ակտեր


 • Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք
 • Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին օրենք
 • Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենք
 • Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին ՀՀ օրենք
 • Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք
 • Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք
 • Վարկային կազմապերպությունների մասին ՀՀ օրենք
 • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք
 • Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենք
 • Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենք
 • "Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը" կանոնակարգ 8/03
 • "Հաճախորդների բողոք-պահանջների  քննության գործընթացը կարգավորող ներքին  իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն  պայմաններ եւ սկզբունքներ" կանոնակարգ 8/04
 • "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնոկարգ 8/05
 • "Բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների կողմից երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոնների կիրարկման եղանակների եվ ընթացակարգերի պահանջները" կանոնակարգ 8/06
 • "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ-ի կանոնադրությունը