Այգեգործական վարկային պրոդուկտ

ՀՀ դրամ

Արժույթ

300.000 - 80.000.000

Վարկի/Լիզինգի Գումար

2 - 4.5 %

Վարկի/լիզինգի տոկոսադրույք

2.01 - 4.59 %

Վարկի/Լիզինգի փաստացի տոկոսադրույք

3 - 120 Ամիս

Վարկի/Լիզինգի տևողությունը

-

Արժույթ

-

Վարկի/Լիզինգի Գումար

-

Վարկի/լիզինգի տոկոսադրույք

-

Վարկի/Լիզինգի փաստացի տոկոսադրույք

- Ամիս

Վարկի/Լիզինգի տևողությունը


Նպատակային խումբ - "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ "Այգեգործական վարկային պրոդուկտը" տրամադրում է ՀՀ մարզերում 0.3 - 3 հա խաղողի, խնձորի, ծիրանի, դեղձի, տանձի, սալորի և ընկույզի մրգատու այգի ունեցող կամ վարձակալող տնտեսվարողներին, ինչպես նաև այն տնտեսվարողներին, որոնք ներկայացնում են վարկային ծրագիր` նշված պտղատեսակների տնկարկներ հիմնելու նպատակով: 

Վարկից կարող են օգտվել կոոպերատիվի անդամ փայատերերը:


"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ-ի անդամագրության կարգ


Վարկի առավելագույն ժամկետ՝

-       Այն դեպքում, երբ շրջանառու միջոցները կազմում են վարկի գումարի մինչև 20%, վարկի առավելագույն ժամկետը կարող է կազմել` կոնկրետ պտղատեսակի լրիվ բերքատվության ժամկետ + 3 տարի:

-       Այն դեպքում, երբ շրջանառու միջոցները կազմում են վարկի գումարի 20%-ից ավելին, վարկի առավելագույն ժամկետը կարող է կազմել /կոնկրետ պտղատեսակի լրիվ բերքատվության ժամկետ +1 տարի:

 

Վարկի տրամադրումը կատարվում է միանվագ կամ փուլային ձևով:

 

Սեփական ներդրումների նվազագույն մեծությունը՝

Խաղողի վազի համար՝ առնվազն 40%,

Մյուս մշակաբույսերի համար՝ 20%:

 

 

Ֆինանսավորման ենթակա ծախսեր

Հիմնական միջոցներ

 • Խաղողի, խնձորի, ծիրանի, դեղձի, սալորի, ընկույզի և տանձի տնկանյութ
 • ոռոգման համակարգեր
 • կարկտարհարումներից, սառնամանիքներից, ցրտահարությունից և թռչուններից պաշտպանման միջոցներ
 • Այգու տնկման, խնամքի ու մշակության համար անհրաժեշտ տեխնիկան և մեխանիզմները, ներառյալ
 • Այգեթաղի գութաններ (միայն խաղողի այգու համար),

1. Այգեթաղի գութանի այգեբացի հարմարանք (միայն խաղողի այգու համար),

2. Տրակտորներ՝ միջին ու փոքր հզորության,

3. Տրակտորի կցորդներ՝

-       վարի ու փխրեցման գութաններ,

-       ակոսահան խոփեր (միայն այգետնկման դեպքում),

-       այգեգործական փխրեցուցիչներ,

-       այգու կուլտիվատորներ,

-       այգեգործական չիզելներ,

-       գլանային կամ խաչերկաթային (ճաղերկաթային) հարթեցուցիչներ, մարկերներ (միայն այգետնկման դեպքում)

-       ինքնաշարժ կամ կցորդային սրսկիչներ,

-       տնկիչներ (միայն այգետնկման դեպքում),

-       պարատանյութի ցրիչներ,

4. մեջքի սրսկիչներ շարժիչով 0.3-0.5 հա դեպքում,

5. այգեբացի, բուկլիցի, քաղհանի ու միջբույսային փխրեցուցիչ գործիքներ և այլն1,

6. կցասայլեր (լաֆետներ) ու բեռնախցիկներ (բունկերներ)

 • այլ միջոցներ, օրինակ պահեստավորման, պահպանման, տեղափոխման համար նախատեսված տեխնիկա, գործիքներ)

 

Շրջանառու միջոցներ

 • գյուղատնտեսական աշխատանքներ
 • պատվաստանյութեր, հանքային և օրգանական պարարտանյութ
 • բուժանյութեր և ագրոքիմիական այլ միջոցներ
 • ոռոգման ծախս
 • այլ ծախսեր

Տոկոսի հաշվարկի օրինակ

Վարկերի տոկոսները հաշվարկվում են վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ` անվանական տոկոսադրույքով, տարին ընդունելով 365 օր:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ:

 

 

Վարկի տոկոսի հաշվարկի օրինակ

 

Օրական տոկոսագումարը = Վարկի գումարի մնացորդ x տարեկան տոկոսադրույք/365

Օրինակ՝

Վարկի գումարի մնացորդ` - 2,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք` - 14%

Օրական տոկոսագումարը = 2,000,000 x 14 %/365 = 767.12

 

Վարկերի վաղաժամկետ մարման համար տույժ/տուգանք չի կիրառվում:

Կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը համամասնորեն նվազեցվում է: Նվազեցվում են սահմանված միջնորդավճարները, իսկ կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող մյուս վճարները՝ նոտարական վավերացման, պետական գրանցման, գույքի գնահատման և այլ վճարներ,որոնք չեն հանդիսանում "Վարկատուի" եկամուտը, նվազեցման ենթակա չեն:

Մարումների հաճախականություն

Վարկի մայր գումարի մարման եղանակը – ազատ (անհատական), անուիտետային, հավասարաչափ մարումներ:

Վարկի մայր գումարի մարման ժամանակացույցը կազմվում է անհատական ձևով, ըստ որի՝ մայր գումարի մարումները սկսվում են բերքի սպառման փուլում և համապատասխանում են վարկառուի ֆինանսական հոսքերին:
Վարկառուի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել ստանդարտ ժամանակացույց՝ ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային մարումներով:
Տոկոսագումարների վճարման արտոնյալ ժամանակահատված չի սահմանվում, վարկի տոկոսները վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս:

Վարկի գումարի համար սահմանվում է արտոնյալ ժամանակահատված.

-       Նոր տնկարկների հիմնում՝ մինչև այգու լրիվ բերքատվությանն անցնելու և սպառման ժամկետ:
-       Առկա պտղաբեր այգիների տեխնոլոգիական արդիականացում՝ մինչև բերքի հավաքման և սպառման ժամկետ, առավելագույնը 12 ամիս:
-       Առկա նորատունկ այգիների տեխնոլոգիական արդիականացում` մինչև այգու լրիվ բերքատվությանն անցնելու և սպառման ժամկետ:


Վարկի մարման նպատակով վճարված գումարները մարվում են հետևյալ հերթականությամբ.

1. Տույժեր, տուգանքներ,
2. Ժամկետանց սպասարկման վճար (առկայության դեպքում)
3. Ժամկետանց տոկոս,
4. Ժամկետանց մայր գումար,
5. Կուտակված տոկոս,
6. Վարկի մայր գումար:Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ

Ապահովվածություն  - Գրավ, երաշխավորություն:

Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ.

-         անշարժ գույք (արտադրական տարածքներ, շենքեր, շինություններ, սեփական տներ, բնակարաններ, հողատարածքներ, ձկնալճեր, այգիներ, այլ անշարժ գույք),
-         տրանսպորտային միջոցներ`մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներ,
-         գյուղատնտեսական տեխնիկա,
-         շինարարական տեխնիկա,
-         արտադրական հոսքագծեր,  սարքավորումներ,
-         խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, խոզամայրեր:

Անշարժ գույքի գրավի պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման: 
Անշարժ գույքի և տրանսպորտային միջոցների գրավի իրավունքը ենթակա է պետական գրանցման:

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք ցուցանիշը չի կարող գերազանցել 80%-ը:
Երաշխավորող հանդիսացող անձը պետք է ունենա սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող  գույք կամ  որևէ անշարժ գույքի մասնաբաժին կամ պետք է հանդիսանա ՀՀ պետական կամ ՀՀ-ում գործող միջազգային որևէ կառույցի կամ ՀՀ գործարար միջավայրում հայտնի, բարի համբավ ունեցող որևէ կազմակերպության օրինական աշխատակից կամ հանդիսանա ՎԿ հաճախորդ և ՎԿ-ում առկա լինի նրա վճարունակության վերաբերյալ ոչ ավել քան 6 ամսվա վաղեմության ֆինանսական վերլուծություն:

 

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.

Տեղեկացնում ենք, որ

-         Եթե վարկառուն չկատարի իր պարտավորությունները, ապա Դուք եք վճարելու իր փոխարեն, վատանալու է Ձեր վարկային պատմությունը և հնարավոր է զրկվեք Ձեր գույքից:
-         Ձեզ տրամադրվելու է վարկային, երաշխավորության պայմանագրերի և մարման գրաֆիկի օրինակ:
-         Հաղորդակցումը իրականացվելու է Ձեր կողմից ընտրված եղանակով:
-         7 օր առաջ ծանուցվելու եք պայմանագրի պայմանների փոփոխության մասին:
-         1 օր առաջ հիշեցում է ուղարկվելու առկա պարտավորության վերաբերյալ: 
-         Վարկի մարման ուշացման դեպքում՝ ամենաուշը մեկ օր հետո, Ձեզ տեղեկացնելու են այդ մասին:


ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԻ.

-         Ցանկացած ժամանակ վարկատուից պահանջել տեղեկատվություն վարկի մնացորդի չափի մասին:,
-         Վարկառուից հետ ստանալու Ձեր կողմից վարկի համար վճարած գումարները, ինչպես նաև վարկառուի փոխարեն կրած այլ վնասները:

Այլ վճարներ

Գործող սակագներին և նախորդ մեկ տարվա փոփոխություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

-     ՀՀ բանկերից և վճարահաշվարկային կազմակերպություններից վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում հաճախորդից կարող է պահանջվել կանխիկացման վճար՝ գումարի մինչև 0.25%-ի չափով:

-     Հաճախորդի կողմից վարկի գումարի և տոկոսների հետվճարումները այլ բանկերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների վճարային տերմինալների միջոցով իրականացնելիս կգանձվի միջնորդավճար՝ 100-300 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար:

Հնարավոր լրացուցիչ վճարները սահմանված են սակագներով:

Գրավային ապահովմամբ վարկերի դեպքում հաճախորդի հնարավոր ծախսեր՝ երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների համար.

Գույքի գրավադրման ծախսի հոդված

Գույքի գրավադրման ծախսի արժեք

Անշարժ գույք

Տրանսպորտային միջոցներ

Այլ շարժական գույք

Գրավի գնահատում

15,000 – 80,000

 

 

 Սահմանափակումների մասին տեղեկանք

10,000

3,000

 

 Պայմանագրի նոտարական վավերացում

10,000 – 20,000

 

 

 Իրավունքի պետական գրանցում

3000 – 26,000

3,000

2,000

 


"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ-ի հետ համագործակցող գույքի գնահատում իրականացնող ընկերությունների ցանկ.

Օլիվեր Գրուպ ՍՊԸ
Տիտան-Օպտիմում
Տիգրիս ՍՊԸ
Անթ Ռիելթի
Գառդի ՍՊԸ


Վարկի/լիզինգի հայտի հաստատումը

Վարկի հայտի հաստատումը - Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է հայտը ստանալուց հետո առավելագույնը 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին հաճախորդը տեղեկացվում է 1 բանկային օրվա ընթացքում:

Վարկը տրամադրվում է վարկավորման համար հաճախորդի կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց և գրավադրման գործընթացն ավարտելուց հետո 1 բանկային օրվա ընթացքում:

ՀՄՀ-Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով վարկերը տրամադրվում են հիմնադրամի կողմից դրական եզրակացության առկայության դեպքում:

Վարկի գումարը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով՝ ՀՀ բանկերի միջոցով:


Վարկային հայտը բավարարելու գործոնները

- Հաճախորդի վարկունակության մակարդակի համապատասխանություն կազմակերպության պահանջներին

- Դրական վարկային պատմություն

- Վարկի ապահովվածության մակարդակի համապատասխանություն

- Վարկի նպատակի համապատասխանություն

 

Վարկային հայտը մերժելու գործոնները

- Հաճախորդի վարկունակության անբավարար մակարդակ՝ ըստ կազմակերպության պահանջների

- Հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում

- Բացասական վարկային պատմություն 

- Գրավի, երաշխավորողների անհամապատասխանություն

- Վարկի նպատակի անհամապատասխանություն


Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

- Անձը հաստատող փաստաթուղթ

- ՀԾՀ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ

- Հաճախորդի կողմից առաջարկվող գրավի սեփականութունը հաստատող փաստաթղթեր

- Երաշխավորների և գրավատուների անձնագրերի պատճեններ

Տարաբնույթ հանգամանքներից ելնելով, հնարավոր է պահանջվեն այլ փաստաթղթեր:

"Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից "Ճանաչիր քո հաճախորդին" ("Know your customer") սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Գյուղատնտեսական վարկերը ձևակերպվում են կազմակերպության գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ, երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) կտրամադրի սպառողկան վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:


Պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի քաղվածքները տրամադրվում են էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ երեսնօրյա պարբերականությամբ, եթե հաճախորդը հաղորդակցման այլ տարբերակ չի ընտրում: Վարկի քաղվածքները (այդ թվում՝ կրկնօրինակը) տրամադրվում են անվճար: Տեղեկանքների տրամադրման համար գանձվող վճարների չափերը սահմանված են սակագներով:


 

Վարկի հաշվիչ

Հաշվիչի պատասխանը վերջնական չի, քանի որ հաշվարկվում է ինդիվիդուալ
 • Վարկի գումար
 • Վարկի տոկոսադրույք
 • Վարկի տևողությունը (ամիս)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել վարկային կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:
 • Արտարժույթով վարկերի տրամադրման դեպքում վարկերի մարումների վրա կարող են ազդեցություն ունենալ արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությունները:
 • ԱՄՆ դոլարով վարկերի փաստացի տոկոսադրույքները հաշվարկվել են հիմք ընդունելով 17/02/2023թ.-ին ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված ԱՄՆ դոլարի միջին փոխարժեքը: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից:
 • ՀՄՀ-Հայաստանի միջոցներով տրամադրված վարկը նպատակին չօգտագործելու դեպքում վարկատուն կարող է վարկի անվանական տոկոսադրույքը վերանայել մինչև 20% տարեկան` համաձայն վարկային պայմանագրի:
 • ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի 2 և ավել տոկոսային կետով փոփոխության դեպքում կազմակերպությունը կարող է վերանայել վարկի գործող տոկոսադրույքը, բայց ոչ ավել քան տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի կրկնապատիկը:
 • Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները:
 • Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը:
  Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:
 • Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու համար (գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարի հաշվին) գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` "ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ" ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է