Փայատերերի ընդհանուր ժողով

 

Փայատերեր1. Ընկերության Կանոնադրության 17.6 կետի համաձայն “Վարկային կազմակպերպության շահույթը Վարկային կամզմակերպության զարգացման նպատակով մինչև 2025 թվականը ուղղվելու է Վարկային կազմակեպրության կանոնադրական կապիտալի համալրմանը կամ հատուկ պահուստներին:
2. “Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա” ՈՒՎԿ ԱԿ յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն Վարկային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքի 14.1 հոդվածի 3-րդ մասի, իրավունք ունի ստանալու կազմակերպության վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները, կազմակերպության պետական գրանցման վկայականի և կանոնադրության պատճենները:
Վերոնշյալ տեղեկությունները կազմակերպությունը տրամադրում է հաճախորդի գրավոր դիմումը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, անվճար: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով`
առձեռն` կազմակերպության գլխամասային գրասենյակում,
էլեկտրոնային փոստով`fca@fca.am,
կամ փոստով` “Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա” ՈՒՎԿ ԱԿ, ք.Երևան, Արաբկիր, Թբիլիսյան խճուղի 9/16 հասցեով, հեռ.` (+37410) 55 08 31, 55 07 41:
Վարկային կազմակերպության դիտորդ խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի նախորդ տարվա ընթացքում Կազմակերպությունից ստացված ամբողջ վարձատրության չափը:

Կանոնադրական կապիտալի փոփոխություններ