Վարկ "Աջակից"

ՀՀ դրամ

Արժույթ

100.000 - 3.000.000

Վարկի/Լիզինգի Գումար

0 %

Վարկի/լիզինգի տոկոսադրույք

31.9 - 34.5 %

Վարկի/Լիզինգի փաստացի տոկոսադրույք

1-7 Ամիս

Վարկի/Լիզինգի տևողությունը

-

Արժույթ

-

Վարկի/Լիզինգի Գումար

-

Վարկի/լիզինգի տոկոսադրույք

-

Վարկի/Լիզինգի փաստացի տոկոսադրույք

- Ամիս

Վարկի/Լիզինգի տևողությունը

Նպատակային խումբ - Վարկի համար կարող են դիմել կոոպերատիվի այն անդամ-փայատերերը, ովքեր կոոպերատիվի կողմից վարկավորվել են առնվազն մեկ անգամ և որոնց գործունեությունն ընդգրկում է օրենքով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեության ոլորտ։

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ-ի անդամագրության կարգ

Տոկոսի հաշվարկի օրինակ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ։

 

Վարկի տոկոսի հաշվարկի օրինակ


Օրական տոկոսագումարը = Վարկի գումարի մնացորդ x վարկի սպասարկման վճար/365

Օրինակ՝

Վարկի գումարի մնացորդ` - 1,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք` - 15%

Օրական տոկոսագումարը = 1,000,000 x 15%/365 = 410.95

Տույժերի չափը - Վարկի տոկոսների, մայր գումարի կամ սպասարկման վճարի մարումները ուշացնելու դեպքում`հաճախորդը վճարում է ժամկետանց գումարի (վարկի ժամկետանց գումարի և վարկի ժամկետանց տոկոսագումարի) նկատմամբ հաշվարկված տույժ յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար 0.13 % տոկոսադրույքով` մինչև անընդհատ ժամկետանց լինելու 270-րդ օրը: Անընդհատ ժամկետանց լինելու 271-րդ օրից սկսած տույժերի հաշվարկը դադարեցվում է:

Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն - Հաճախորդը կարող է վարկը մարել պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ: Վարկերի վաղաժամկետ մարման համար տույժ/տուգանք չի կիրառվում:

Կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը համամասնորեն նվազեցվում է: Նվազեցվում են սահմանված միջնորդավճարները, իսկ կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող մյուս վճարները՝ նոտարական վավերացման, պետական գրանցման, գույքի գնահատման և այլ վճարներ,որոնք չեն հանդիսանում "Վարկատուի" եկամուտը, նվազեցման ենթակա չեն:

Մարումների հաճախականություն

Վարկի և նրա նկատմամբ հաշվարկած տոկոսագումարների մարումը իրականացվում է հետյալ եղանակով՝

 • վարկի և հաշվարկված տոկոսների մարում ժամկետի վերջում՝ միանվագ

Միևնույն հաճախորդը և նրա հետ փոխկապակցված անձինք կարող են ունենալ միայն մեկ գործող վարկ:

 

Վարկի մարման նպատակով վճարված գումարները մարվում են հետևյալ հերթականությամբ.

1. Տույժեր, տուգանքներ,
2. Ժամկետանց սպասարկման վճար (առկայության դեպքում)
3. Ժամկետանց տոկոս,
4. Ժամկետանց մայր գումար,
5. Կուտակված տոկոս,
6. Վարկի մայր գումար:Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ

Որպես վարկերի ապահովվածություն չի պահանջվում գրավի առարկա, կամ որևէ անձի երաշխավորություն:

Այլ վճարներ

Վարկի սպասարկման վճար՝ 2.5% ամսական:
Վարկի սպասարկման վճարը հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ:

Վարկի սպասարկման վճարի մարումները սահմանվում են վարկի մարումների ժամանակացույցով սահմանված վարկի և/կամ տոկոսի յուրաքանչյուր մարման օրը, ինչպես նաև կարող է սահմանվել ամսական ժամանակացույց՝ անկախ վարկի և/կամ տոկոսների մարումների օրերից:

Գործող սակագներին և նախորդ մեկ տարվա փոփոխություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

-     ՀՀ բանկերից և վճարահաշվարկային կազմակերպություններից վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում հաճախորդից կարող է պահանջվել կանխիկացման վճար՝ գումարի մինչև 0.25%-ի չափով:

-     Հաճախորդի կողմից վարկի գումարի և տոկոսների հետվճարումները այլ բանկերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների վճարային տերմինալների միջոցով իրականացնելիս կգանձվի միջնորդավճար՝ 100-300 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար:


"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ-ի հետ համագործակցող գույքի գնահատում իրականացնող ընկերությունների ցանկ.

Օլիվեր Գրուպ ՍՊԸ
Տիտան-Օպտիմում
Տիգրիս ՍՊԸ
Անթ Ռիելթի
Գառդի ՍՊԸ


Վարկի/լիզինգի հայտի հաստատումը

Վարկը տրամադրվում է 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հաճախորդի վարկունակության գնահատումը հասցված է նվազագույնի՝ հաշվի առնելով վարկերի գումարի չափը և տևողությունը:

 

Վարկային հայտը բավարարելու գործոնները

 

- Հաճախորդի վարկունակության մակարդակի համապատասխանություն կազմակերպության պահանջներին

 

- Դրական վարկային պատմություն

 

- Վարկի ապահովվածության մակարդակի համապատասխանություն

 

- Վարկի նպատակի համապատասխանություն

 

 

 

Վարկային հայտը մերժելու գործոնները

 

- Հաճախորդի վարկունակության անբավարար մակարդակ՝ ըստ կազմակերպության պահանջների

 

- Հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում

 

- Բացասական վարկային պատմություն 

 

- Գրավի, երաշխավորողների անհամապատասխանություն

 

- Վարկի նպատակի անհամապատասխանություն

 


 

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

- Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 

- ՀԾՀ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ

 

- Հաճախորդի կողմից առաջարկվող գրավի սեփականութունը հաստատող փաստաթղթեր

 

- Երաշխավորների և գրավատուների անձնագրերի պատճեններ

 

Տարաբնույթ հանգամանքներից ելնելով, հնարավոր է պահանջվեն այլ փաստաթղթեր:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ, երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) կտրամադրի սպառողկան վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

"Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից "Ճանաչիր քո հաճախորդին" ("Know your customer") սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Վարկերը ձևակերպվում են կազմակերպության գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում:

Պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի քաղվածքները տրամադրվում են էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ երեսնօրյա պարբերականությամբ, եթե հաճախորդը հաղորդակցման այլ տարբերակ չի ընտրում: Վարկի քաղվածքները (այդ թվում՝ կրկնօրինակը) տրամադրվում են անվճար: Տեղեկանքների տրամադրման համար գանձվող վճարների չափերը սահմանված են սակագներով:


 

Վարկի հաշվիչ

Հաշվիչի պատասխանը վերջնական չի, քանի որ հաշվարկվում է ինդիվիդուալ
 • Վարկի գումար
 • Վարկի տոկոսադրույք
 • Վարկի տևողությունը (ամիս)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել վարկային կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:
 • Արտարժույթով վարկերի տրամադրման դեպքում վարկերի մարումների վրա կարող են ազդեցություն ունենալ արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությունները:
 • ԱՄՆ դոլարով վարկերի փաստացի տոկոսադրույքները հաշվարկվել են հիմք ընդունելով 17/02/2023թ.-ին ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված ԱՄՆ դոլարի միջին փոխարժեքը: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից:
 • ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի 2 և ավել տոկոսային կետով փոփոխության դեպքում կազմակերպությունը կարող է վերանայել վարկի գործող տոկոսադրույքը, բայց ոչ ավել քան տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի կրկնապատիկը:
 • Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները:
 • Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը:
  Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:
 • Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու համար (գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարի հաշվին) գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` "ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ" ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է