Փայատերերի ընդհանուր ժողով

 

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐ1. Ընկերության Կանոնադրության 17.6 կետի համաձայն “Վարկային կազմակպերպության շահույթը Վարկային կամզմակերպության զարգացման նպատակով մինչև 2025 թվականը ուղղվելու է Վարկային կազմակեպրության կանոնադրական կապիտալի համալրմանը կամ հատուկ պահուստներին:
2. “Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա” ՈՒՎԿ ԱԿ յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն “Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու կազմակերպության վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները:
“Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա” ՈՒՎԿ ԱԿ կանոնադրական կապիտալում 2% և ավելի մասնակցություն ունեցող յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի ստանալու`
“Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկատվությունը կամ այդ փաստաթղթերի պատճենները:
Վերոնշյալ տեղեկությունները կազմակերպությունը տրամադրում է հաճախորդի գրավոր դիմումը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, անվճար: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով`
առձեռն` կազմակերպության գլխամասային գրասենյակում,
էլեկտրոնային փոստով`fca@fca.am,
կամ փոստով` “Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա” ՈՒՎԿ ԱԿ, Երևան, Քաջազնունի 18 հասցեով, հեռ.` (+37410) 55 08 31, 55 07 41:
Վարկային կազմակերպության դիտորդ խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի նախորդ տարվա ընթացքում Կազմակերպությունից ստացված ամբողջ վարձատրության չափը:

Կանոնադրական կապիտալի փոփոխություններ