ՀՀ Կառավարության կողմից սուբսիդավորվող գյուղատնտեսական լիզինգ

ՀՀ դրամ

Արժույթ

300.000 - 40.000.000

Վարկի Գումար

10 - 13.9 % ամբողջությամբ սուբսիդավորվող

Վարկի տոկոսադրույք

0 %

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

3 - 84 Ամիս

Վարկի տևողությունը

ԱՄՆ դոլար

Արժույթ

600 - 80.000

Վարկի Գումար

8 - 8.9 % ամբողջությամբ սուբսիդավորվող

Վարկի տոկոսադրույք

0 %

Վարկի փաստացի տոկոսադրույք

3 - 84 Ամիս

Վարկի տևողությունը

 

ՀՀ Կառավարության կողմից սուբսիդավորվող գյուղատնտեսական լիզինգի դեպքում տոկոսներն ամբողջությամբ սուբսիդավորվում են պետության կողմից, որի արդյունքում լիզինգառուն տոկոսագումար չի վճարում:

Նպատակային խումբ - Լիզինգային ծառայությունից կարող են օգտվել "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ անդամ իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք, որոնց գործունեությունն ընդգրկում է գյուղատնտեսության, ագրոբիզնեսի և այլ ոլորտներ: 
Առանձին դեպքերում՝ վարկային կոմիտեի որոշմամբ, լիզինգային գործարք կարող է կնքվել ոչ կոոպերատիվի անդամների հետ:

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ կոոպերատիվի անդամագրության կարգ


Լիզինգի առարկա կարող են հանդիսանալ առաջնային շուկայում վաճառվող հետևյալ հիմնական միջոցները`
- Տրակտորներ, գյուղատնտեսական տեխնիկա, սարքավորումներ
- Արտադրական  հոսքագծեր և սարքավորումներ
- Շինարարական  տեխնիկա
- Ավտոտրանսպորտ
- Այլ հիմնական  միջոցներ
Լիզինգի տրամադրման համար պահանջվող նվազագույն կանխավճարը սահմանվում է լիզինգի առարկայի արժեքի 20 %-ի չափով:  Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ լիզինգի հայտը կարող է հաստատվել ավելի պակաս կանխավճարով (մինչև 0 %), սակայն 20 %-ից պակաս կանխավճարի դեպքում  վարձակալը պետք է պարտադիր ներկայացնի լրացուցիչ գրավ կամ երաշխավորություններ՝ եթե լիզինգի արժեքը գերազանցում է 1 000 000 ՀՀ դրամը:

Լիզինգի պայմանագրի ավարտից հետո վարձակալը կարող է սեփականության իրավունքով գնել լիզինգով իրեն տրամադրված հիմնական միջոցը` վճարելով լիզինգի պայմանագրի կնքման պահին եղած գույքի լիզինգի արժեքի  0.5%-ը, բայց ոչ ավել քան 15,000 ՀՀ դրամը: Լիզինգի տոկոսները հաշվարկվում են մայր գումարի փաստացի մնացորդի նկատմամբ` անվանական տոկոսադրույքով տարին ընդունելով 365 օր:
ՀՄՀ-Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով լիզինգային գործարքները կնքվում են հիմնադրամի կողմից դրական եզրակացության առկայության դեպքում:


Վարկի տոկոսի հաշվարկի օրինակ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը (լիզինգը) Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ:


Վարկի (լիզինգի) տոկոսի հաշվարկի օրինակ


Օրական տոկոսագումարը = Վարկի (լիզինգի) գումարի մնացորդ x տարեկան տոկոսադրույք/365

Օրինակ՝

Վարկի  (լիզինգի) գումարի մնացորդ` - 2,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի  (լիզինգի) տարեկան տոկոսադրույք` - 14%

Օրական տոկոսագումարը = 2,000,000 x 14 %/365 = 767.12

Տույժերի չափը - Վարկի (լիզինգի) տոկոսների կամ մայր գումարի մարումները ուշացնելու դեպքում` հաճախորդը վճարում է ժամկետանց գումարի (վարկի  (լիզինգի) ժամկետանց գումարի և վարկի (լիզինգի) ժամկետանց տոկոսագումարի) նկատմամբ հաշվարկված տույժ յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար 0.13 % տոկոսադրույքով` մինչև անընդհատ ժամկետանց լինելու 270-րդ օրը: Անընդհատ ժամկետանց լինելու 271-րդ օրից սկսած տույժերի հաշվարկը դադարեցվում է:

Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն - Լիզինգառուն կարող է վաղաժամ մարել լիզինգի գծով պարտավորությունը: Կոոպերատիվի սակագներով կարող են սահմանվել վաղաժամկետ մարման տույժեր:

 

Մարումների հաճախականություն

Ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային՝ կախված հաճախորդի դրամական հոսքերից:

Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ

Ապահովվածություն  - Վարկային կոմիտեի որոշմամբ կարող է պահանջվել լրացուցիչ ապահովվածություն՝ գրավ, երաշխավորություն:

 

Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ.

-         անշարժ գույք (արտադրական տարածքներ, շենքեր, շինություններ, սեփական տներ, բնակարաններ, հողատարածքներ, ձկնալճեր, այգիներ, այլ անշարժ գույք),
-         տրանսպորտային միջոցներ` մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներ,
-         գյուղատնտեսական տեխնիկա,
-         շինարարական տեխնիկա,
-         արտադրական հոսքագծեր,  սարքավորումներ,
-         խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, խոզամայրեր:

Անշարժ գույքի գրավի պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման: 
Անշարժ գույքի և տրանսպորտային միջոցների գրավի իրավունքը ենթակա է պետական գրանցման:

Գրավի առարկայի գնահատված արժեքը պետք է լինի ոչ պակաս քան լիզինգով տրամադրվող հիմնական միջոցի արժեքի 20%-ը:

Այլ վճարներ

Հնարավոր լրացուցիչ վճարները սահմանված են սակագներով:

Գրավային ապահովմամբ վարկերի դեպքում հաճախորդի հնարավոր ծախսեր՝ երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների համար.

Գույքի գրավադրման ծախսի հոդված

Գույքի գրավադրման ծախսի արժեք

Անշարժ գույք

Տրանսպորտային միջոցներ

Այլ շարժական գույք

Գրավի գնահատում

15,000 – 80,000

 

 

 Սահմանափակումների մասին տեղեկանք

10,000

3,000

 

 Պայմանագրի նոտարական վավերացում

10,000 – 20,000

 

 

 Իրավունքի պետական գրանցում

27,000

3,000

2,000

 

Գույքի գնահատում իրականացնող ընկերությունների ցանկ.

Օլիվեր Գրուպ ՍՊԸ
Տիտան-Օպտիմում 
Տիգրիս ՍՊԸ
Անթ Ռիելթի


Վարկի հայտի հաստատումը

Լիզինգի հայտի հաստատումը

Լիզինգի հայտի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է հայտը ստանալուց հետո առավելագույնը 15 օրվա ընթացքում: Հաճախորդը այդ մասին տեղեկացվում է նույն օրվա ընթացքում:


Կազմակերպության կողմից լիզինգի հայտը բավարարելու գործոնները
- Փաստացի գործունեության առկայություն ՀՀ մարզերում
- Համապատասխանություն ֆինանսավորող ծրագրերի, ֆոնդերի պահանջներին
- Վճարունակության համապատասխանություն կազմակերպության սահմանած պահանջներին


Կազմակերպության կողմից լիզինգի հայտը մերժելու գործոնները
Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում լիզինգի հասանելիության համար վերը նշված պահանջներին, կամ կազմակերպությանը չի բավարարում դիմորդի վճարունակության մակարդակը, չեն կարող օգտվել կազմակերպության կողմից առաջարկվող լիզինգային ծառայությունից: Հաճախորդի ցանկությամբ կազմակերպությունը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում:

Լիզինգի համար հաճախորդները կազմակերպություն են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը
Իրավաբանական անձանց կողմից`
- Լիզինգի հայտ-դիմում 
- Պետ. ռեգիստրի գրանցման վկայական (պատճեն)
- Հիմնադիր պայմանագիր (պատճեն)
- Կանոնադրություն (պատճեն)
- Ֆինանսական հաշվետվություններ
- Հիմնադիրների որոշում կազմակերպության ունեցվածքը գրավ դնելու վերաբերյալ
- Սեփականության վկայագրեր և սեփականության հիմքեր (պատճեն)
- Տնօրենի նշանակման հրամանից քաղվածք կամ հրամանի պատճեն
- Տնօրենի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն 
- Սարքավորումների գրավադրման դեպքում՝ նրանց անձնագրերը
- Ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում նրանց տեխ.անձնագրերը (պատճեն)

Ֆիզիկական անձանց կողմից`
- Լիզինգի հայտ-դիմում
- Անձը հաստատող փաստաթուղթ, սոցիալական քարտ/հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու վերաբերյալ
- Լրացուցիչ ապահովածություն հանդիսացող գրավի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր
- Սարքավորումների գրավադրման դեպքում՝ նրանց անձնագրերը
- Ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում նրանց տեխ.անձնագրերը (պատճեն)
- Եկամուտների մասին տեղեկատվություն (աշխատավարձ և այլն)

Պայմանագրի գործողության ընթացքում լիզինգի քաղվածքները տրամադրվում են էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ երեսնօրյա պարբերականությամբ, եթե հաճախորդը հաղորդակցման այլ տարբերակ չի ընտրում: Լիզինգի քաղվածքները (այդ թվում՝ կրկնօրինակը) տրամադրվում են անվճար: Տեղեկանքների տրամադրման համար գանձվող վճարների չափերը սահմանված են սակագներով:


 

Վարկի հաշվիչ

Հաշվիչի պատասխանը վերջնական չի, քանի որ հաշվարկվում է ինդիվիդուալ
  • Վարկի գումար
  • Վարկի տոկոսադրույք
  • Վարկի տևողությունը(ամիս)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  • Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել վարկային կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:
  • Արտարժույթով վարկերի տրամադրման դեպքում վարկերի մարումների վրա կարող են ազդեցություն ունենալ արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությունները:
  • Արտարժութային վարկերի դեպքում տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում վարկի տրամադրման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված փոխարժեքը, ընդ որում տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հրապարակած փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից:
  • ՀՄՀ-Հայաստանի միջոցներով տրամադրված վարկը նպատակին չօգտագործելու դեպքում վարկատուն կարող է վարկի անվանական տոկոսադրույքը վերանայել մինչև 20% տարեկան` համաձայն վարկային պայմանագրի:
  • ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի 2 և ավել տոկոսային կետով փոփոխության դեպքում կազմակերպությունը կարող է վերանայել վարկի գործող տոկոսադրույքը, բայց ոչ ավել քան տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի կրկնապատիկը:
  • Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել,եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները:
  • Ձեր կողմից տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարելու դեպքում ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու համար (գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարի հաշվին) գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

www.fininfo.am

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` "ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ" ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է