Agricultural loans subsidized by the RA Government

AMD

Currency

3.000.000 - 15.000.000

Credit Sum

12 - 12.9 % (սուբսիդավորվող)

Credit Percent

12.36-13.69 %

Credit actual interest rate

3 - 36 Month

Credit duration

AMD

Currency

Credit Sum

Credit Percent

Credit actual interest rate

Month

Credit duration

 

Under the “Subsidizing interest rates for agricultural loans” program loans' interest rates are fully subsidized by the Government of RA. As a result thereof the customer pays 0% loan interest per annum.

Agricultural loans of up to 1 million AMD subsidized by the Government of the Republic of Armenia are provided in AMD, with a nominal interest rate of 12-13%, with a repayment period of 3-24 months.

Agricultural loans of 3-50 million AMD or equivalent foreign currency subsidized by the Government of the Republic of Armenia are provided in AMD, with a nominal interest rate of 10 -13.9%, with a repayment period of 3-60 months and in USD, with a nominal interest rate of 8 - 8.9%, with a repayment period of 3-60 months.

Target group Physical or legal entities that are members of Farm Credit Armenia credit cooperative and are engaged in agricultural activities in the RA marzes, that have participated in the lessons organized by regional institutions supporting the agricultural subsidized loans project by the RA Ministry of Agriculture and have certificates stating their participation in the project, can apply to Farm Credit Armenia UCO CC to be disbursed a loan from the project of subsidized agricultural loans.


 

Credit percent calculate example

The interest accrued to the loans is calculated towards the actual balance of the loan, at nominal interest rate, assuming that a year consists of 365 days.

The annual actual interest rate shows the cost of the loan for you in case if you pay the interest amount and make other payments according to the specified schedule and sizes. 

Example of loan interest calculation

 

Annual interest amount = balance of the loan amount x annual interest rate /365

Example:

Balance of the loan amount – AMD 2,000,000

Annual interest rate of the loan - 14%

Daily interest amount = 2,000,000 x 14 %/365 = 767.12

 

Size of penalties - In case of delays in repayment of the loan interest or principal amount, the client pays penalty of 0.13% of the overdue amount (overdue principal amount and overdue interest amount of the loan) for each day of delay, until the 270th successive day of being overdue. Starting from the 271st successive day of being overdue, calculation of penalties ceases.

Possibility of early repayment – The client may repay the loan before the deadline specified in the agreement. In case of "Agricultural Loan Subsidizing Program" Loans  no penalty for early payment of loans is charged.

Repayment frequency

Frequency of instalments

Frequency of instalments - monthly, quarterly, semi-annual, annual, free schedule. When developing the repayment schedule, the cash flows generated by the client’s business and its seasonality shall be taken into account.

In case of a free schedule, a grace period can be set: up to 12 months for repayment of interest ․ 

Collateral

Security - Collateral, guarantee.

The following can be accepted as collateral items:

-         real estate (production areas, buildings, houses, apartments, land plots, fish ponds, gardens, and other real estate);
-         vehicles – passenger cars and trucks;
-         agricultural machinery;
-         construction machinery;
-         production lines, equipment;
-         large and small cattle, sows.

The agreement for pledge of real estate is subject to notarial verification. 
The right of pledge for real estate and vehicles is subject to state registration.

The loan to collateral ratio cannot exceed 80%.

The guarantor should possess property or a share in any immovable property that belongs to him/her through the ownership right or should be a legitimate employee of any state or international organization operating in the RA, well-known in the business environment and having good reputation, or should be a CO client, with the CO having financial analysis regarding the client’s solvency, performed not more than 6 months before.

Other fee

-     In case of cash operations with commercial banks and payment organizations, the customer may be required to pay cash withdraw fee up to 0.25% of the amount.

-     When repaying the loan principal and interest by the customer through the payment terminals payment organizations, a commission fee of 100-300 AMD will be charged for each transaction.

In case of collateralized loans, possible costs of the customer for the services provided by third parties.

Property Pledging Articles

Property Pledging Costs

Real Estate

Vehicles

Other movable property

Pledge value estimation

15,000 – 80,000

 

 

 Certificate on pledge release from the ban

10,000

3,000

 

 Notarization of the agreement

10,000 – 20,000

 

 

 State registration of the right for the pledge

3000 – 26,000

3,000

2,000

 

Credit bid confirmation

Approval of the loan application – The decision regarding the loan application is taken within maximum 7 working days after receipt of the application. The client is informed about the decision regarding the loan application within one banking day.

The loan is disbursed within one banking day following submission by the client of the full package of the required documents and completion of the pledging process.

Loans with the funds of MCA Armenia Foundation are provided in case of positive conclusion of the Foundation.

The loan amount is provided in non-cash manner, via banks and payment and settlement organizations operating in the RA.Factors for approval of the loan application

Availability of a certificate confirming the participation of the client in agricultural loan interest rate subsidy training program.

- Compliance of the client’s creditworthiness level with the requirements of the organization;

- Positive credit history;

- Conformity of the loan security level;

- Conformity of the purpose of the loan.

 

Factors for rejection of the loan application

-  Absence of a certificate confirming the participation of the client in agricultural loan interest rate subsidy training program.

 

-  Inadequate level of the client’s creditworthiness, based on the requirements of the organization;

-  Submission of unreliable data by the client;

-  Negative credit history; 

-  Non-conformity of the pledge, guarantors;

-  Non-conformity of the purpose of the loan. 

 

Documents required to obtain a loan

-  Personal identification document;

-  PSN or a reference on absence of a PSN;

-  Documents evidencing the right of ownership for the collateral item offered by the client;

-  Copies of passports of the guarantors and pledgers.

Agricultural loans are processed at the branches of the organization. Before signing loan agreements, in case of agricultural loans with an amount up to AMD 5 million and its equivalent in foreign currency, the client is provided with an Individual leaflet, in accordance with the CBA’s Regulation 8/05 “PROCEDURE, CONDITIONS, FORMS, AND MINIMUM REQUIREMENTS FOR COMMUNICATION BETWEEN THE BANK AND DEPOSITOR, LENDER AND CONSUMER”.

Credit Calculator

The answer is not final because it is calculated individually.
  • Credit sum
  • Credit Percent
  • Credit duration (month)
Attention
  • Արտարժույթով վարկերի տրամադրման դեպքում վարկերի մարումների վրա կարող են ազդեցություն ունենալ արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությունները:
  • Արտարժույթով վարկերի փաստացի տոկոսադրույքները հաշվարկվել են հիմք ընդունելով 14.01.2020թ.-ին ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված փոխարժեքը:
  • ՀՄՀ-Հայաստանի միջոցներով տրամադրված վարկը նպատակին չօգտագործելու դեպքում վարկատուն կարող է վարկի անվանական տոկոսադրույքը վերանայել մինչև 20% տարեկան` համաձայն վարկային պայմանագրի:
  • ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի 2 և ավել տոկոսային կետով փոփոխության դեպքում կազմակերպությունը կարող է վերանայել վարկի գործող տոկոսադրույքը, բայց ոչ ավել քան տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի կրկնապատիկը:
  • Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները:
  • Ձեր կողմից տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարելու դեպքում ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու համար (գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարի հաշվին) գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` "ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ" ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է