ՓՄՁ փոքր վարկ

ՀՀ դրամ

Արժույթ

300.000 - 3.000.000

Վարկի գումար

10-17 %

Վարկային անվանական տոկոսադրույք

10.47 - 25.73 %

Վարկային փաստացի տոկոսադրույք

3-36 Ամիս

Վարկի մարման ժամկետ

ԱՄՆ դոլար

Արժույթ

600-6000

Վարկի գումար

10-17 %

Վարկային անվանական տոկոսադրույք

11.59 – 21.10%

Վարկային փաստացի տոկոսադրույք

3-36 Ամիս

Վարկի մարման ժամկետ

Նպատակային խումբ -"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների փոքր վարկեր ստանալու համար կարող են դիմել "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա"  ՈՒՎԿ կոոպերատիվի անդամ իրավաբանական անձիք և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք առնվազն  3 ամիս գործունեություն են ծավալում տվյալ ոլորտում: Կոոպերատիվի անդամ-փայատեր կարող են դառնալ այն քաղաքացիները և իրավաբանական անձիք, որոնք զբաղվում են գյուղատնտեսական մթերքի արտադրությամբ, վերամշակմամբ և հարակից այլ գործունեությամբ, առևտրային, արտադրական կամ այլ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ:

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ կոոպերատիվի անդամագրության կարգ

Վարկի տոկոսների և տույժերի հաշվարկ

Վարկերի տոկոսները հաշվարկվում են վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ` անվանական տոկոսադրույքով, տարին ընդունելով 365 օր:

 

Վարկի տոկոսի հաշվարկի օրինակ

 

Օրական տոկոսագումարը = Վարկի գումարի մնացորդ x տարեկան տոկոսադրույք/365

Օրինակ՝

Վարկի գումարի մնացորդ` - 2,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք` - 14%

Օրական տոկոսագումարը = 2,000,000 x 14 %/365 = 767.12

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանվածժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ:

Տույժերի չափը - Վարկի տոկոսների կամ մայր գումարի մարումները ուշացնելու դեպքում` հաճախորդը վճարում է ժամկետանց գումարի (վարկի ժամկետանց գումարի և վարկի ժամկետանց տոկոսագումարի) նկատմամբ հաշվարկված տույժ յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար 0.3 % տոկոսադրույքով` մինչև անընդհատ ժամկետանց լինելու 270-րդ օրը: Անընդհատ ժամկետանց լինելու 271-րդ օրից սկսած տույժերի հաշվարկը դադարեցվում է:

Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն - Հաճախորդը կարող է վարկը մարել պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ: Բացառությամբ ՀՄՀ Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով տրամադրված, ինչպես նաև անկախ ֆոնդից մինչև 2 մլն ՀՀ դրամ և դրան համարժեք արտարժույթով գյուղատնտեսական վարկերի, վարկն ամբողջությամբ մարելիս վարկառուն վճարում է վաղաժամկետ մարման տույժ՝ սակագներով  սահմանված չափերով:

ՀՄՀ Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով տրամադրված, ինչպես նաև անկախ ֆոնդից մինչև 2 մլն ՀՀ դրամ և դրան համարժեք արտարժույթով գյուղատնտեսական վարկերի վաղաժամկետ մարման դեպքում վարկառուն վաղաժամկետ մարման տույժ չի վճարում:

Մարումների հաճախականություն

Մարումների հաճախականություն – կախված հաճախորդի դրամական հոսքերից կարող է սահմանվել ամսական հավասարաչափ մարումներ, վարկի մայր գումարի հավասարաչափ մարումներ կամ ազատ ժամանակացույց: Հնարավոր է սահմանել մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված, որը չի կարող գերազանցել վեց ամիսը՝ յուրաքանչյուր տասներկու ամսվա ընթացքում:

Ապահովվածություն

Ապահովվածություն  - երաշխավորություն:

Երաշխավորող հանդիսացող անձը պետք է ունենա սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող  գույք կամ  որևէ անշարժ գույքի մասնաբաժին կամ պետք է հանդիսանա ՀՀ պետական կամ ՀՀ-ում գործող միջազգային որևէ կառույցի կամ ՀՀ գործարար միջավայրում հայտնի, բարի համբավ ունեցող որևէ կազմակերպության օրինական աշխատակից կամ հանդիսանա Կոոպերատիվի հաճախորդ և Կոոպերատիվում առկա լինի նրա վճարունակության վերաբերյալ ոչ ավել քան 6 ամսվա վաղեմության ֆինանսական վերլուծություն:

Այլ վճարներ

Կոոպերատիվի անդամավճար - 3,000 ՀՀ դրամ (վճարվում է մեկ անգամ)
Փայամասնակցության վճար – վճարվում է յուրաքանչյուր վարկ ստանալիս`

Հ/Հ Վարկի գումարի միջակայք Փայավճար 
1.  300,000 - 1,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ 20,000 ՀՀ դրամ
2.  1,000,001 - 3,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ 30,000 ՀՀ դրամ
3.  3,000,001 և ավելի ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ 60,000 ՀՀ դրամ


Վերը նշված գումարները գրանցվում են որպես կոոպերատիվի անդամի փայամասնակցություն կոոպերատիվի կանոնադիր կապիտալում:
Այլ վճարները սահմանվում են Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ ԱԿ 
սակագներով

Վարկի հայտի հաստատում

Վարկի հայտի հաստատումը - Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է հայտը ստանալուց հետո առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին հաճախորդը տեղեկացվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:

Վարկը տրամադրվում է վարկավորման համար հաճախորդի կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց ևհամապատասխան պայմանագրերը ստորագրելուց և վավերացնելուց հետո 1 բանկային օրվա ընթացքում:

ՀՄՀ-Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով վարկերը տրամադրվում են հիմնադրամի կողմից դրական եզրակացության առկայության դեպքում:

Վարկի գումարը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով՝ ՀՀ բանկերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների միջոցով:


Վարկային հայտը բավարարելու գործոնները

- Հաճախորդի վարկունակության մակարդակի համապատասխանություն կազմակերպության պահանջներին

- Դրական վարկային պատմություն

- Վարկի ապահովվածության մակարդակի համապատասխանություն

- Վարկի նպատակի համապատասխանություն

 

Վարկային հայտը մերժելու գործոնները

-    Հաճախորդի վարկունակության անբավարար մակարդակ՝ ըստ կազմակերպության պահանջների

-    հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում

-    բացասական վարկային պատմություն 

-    Գրավի, երաշխավորողների անհամապատասխանություն

-    Վարկի նպատակի անհամապատասխանություն

 

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

-  Իրավաբանական անձ/անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդի պետ. ռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճեն և ՀՎՀՀ,

- Իրավաբանական անձ հաճախորդի տնօրենի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն,

- Իրավաբանական անձ հաճախորդի կանոնադրության պատճեն,

- Տեղեկանք պետական միասնական գրանցամատյանից իրավաբանական անձ հաճախորդի վերաբերյալ,

- Իրավաբանական անձ/անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդի գործունեության վայրի սեփականության վկայականի կամ վարձակալության պայմանագրի պատճեն,

- Իրավաբանական անձ հաճախորդի հիմնադիրների որոշումը վարկ ստանալու վերաբերյալ,

- Իրավաբանական անձ հաճախորդի հիմնադիրների և կապված անձանց անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեններ

Վարկային հաշվիչ

Հաշվիչի պատասխանը վերջնական չի, քանի որ հաշվարկվում է անհատական:
  • Վարկի գումար
  • Վարկի տոկոսադրույք
  • Վարկի տևողությունը(ամիս)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  • Արտարժույթով վարկերի տրամադրման դեպքում վարկերի մարումների վրա կարող են ազդեցություն ունենալ արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությունները:
  • ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի 2 և ավել տոկոսային կետով փոփոխության դեպքում կազմակերպությունը կարող է վերանայել վարկի գործող տոկոսադրույքը, բայց ոչ ավել քան տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի կրկնապատիկը:
  • Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է առգրավվել,եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները:
  • Ձեր կողմից տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարելու դեպքում ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու համար (գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարի հաշվին) գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին: